Citykirkens privatlivs- og cookiepolitik

Indledning

Citykirken Aarhus (vi) er dataansvarlig og respekterer medlemmers og brugeres privatliv. Vi (som kirke og individer) tager din databeskyttelse alvorligt og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven. Formålet med privatlivspolitikken er at gøre dig opmærksom på, hvorfor og hvordan vi behandler persondata samt at beskrive dine rettigheder i forbindelse hermed.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Dataansvarlig

Kontaktperson: Johnny Hansen
Citykirken Aarhus
Viborgvej 173
8210 Aarhus V
CVR: 70436914
Tlf. 86 15 24 88
Mail: jh@ckirken.dk
www.ckirken.dk

 

Hvorfor indsamler vi persondata?

Citykirken Aarhus indsamler forskellige former for persondata til forskellige formål. Overordnet for alle grupper gælder det, at formålet med indsamling af persondata er at gøre vores service bedre og sikre en høj kvalitet i alle ydelser og al kommunikation. Dette inkluderer at holde medlemmer, frivillige og andre interesserede opdateret på vores arrangementer og at målrette ydelser, rådgivning og tilbud til den enkeltes forhold. Som kirke er en del af vores opgave også at registrere og dokumentere personlige livsbegivenheder som fx vielser og dåb mv.

 

Hvordan indsamler vi data?

Citykirken Aarhus indsamler som udgangspunkt kun data som du aktivt giver os. Det kan fx være i forbindelse med medlemsoptagelse, udfyldelse af online formularer, deltagelse i arrangementer, interessetilkendegivelse, tilmelding til nyhedsmail eller i forbindelse med afgivelse af økonomisk støtte.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Hvilke persondata registrerer vi?

Behandling af persondata opdeles efter følgende grupper:

1.       Ansatte, honorarmodtagere og modtagere af øvrig godtgørelse

2.       Medlemmer og frivillige i kirken

3.       Økonomiske bidragsydere

4.       Deltagere i kirkens gudstjenester og arrangementer samt abonnent på nyhedsmail

5.       Samarbejdspartnere

For alle grupper indsamles navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Derudover forbeholder vi os ret til at optage og opbevare fotos, video- og lydoptagelser i forbindelse med gudstjenester og øvrige events til brug på website, sociale medier og i forbindelse med øvrig PR. Ønsker du ikke at give dit samtykke til dette bedes du kontakte os.

Ad 1: Der opbevares CPR-nr. til brug for lovpligtig indberetning til SKAT og kontrakter og andre relevante dokumenter om samarbejdsaftaler og forpligtelser. Dertil bankoplysninger ifbm. udbetalinger.

Ad 2: Der opbevares oplysninger om fødselsdato, vielsesdato, dåbsdato og endvidere bankoplysninger for udlægshavere. Dertil kommer tilkendegivelse af interesseområder og profession til brug for koordinering af frivilligt arbejde.

Ad 3: For bidragsydere, der har tilkendegivet at de ønsker skattemæssigt fradrag for deres gaver, registreres CPR-nummer til brug for indberetning til SKAT. For givere som har tegnet en indkomstbaseret forpligtelseserklæring indhentes og opbevares desuden indkomstoplysninger/årsopgørelser til brug for lovpligtig opfølgning.

Ad 4: Der opbevares oplysninger om tilkendegivelse af interesse for kirken, aktiviteter, ydelser og engagement samt ønske om yderligere kontakt, bøn mv. Kirkens ledere og medarbejdere (ansatte såvel som frivillige) kan til internt brug registrere fremmøde i forbindelse med kirkens aktiviteter. Desuden registreres og anvendes selvfølgeligt hvilke grupper/teams du evt. er en del af og de tilmeldinger du måtte foretage.

Ad 5: I den udstrækning der foreligger bindende aftaleforhold, opbevarer vi kontrakter og relevante dokumenter samt kontaktpersoners almindelige persondata i forbindelse med samarbejde med eksterne foreninger og organisationer.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste og antal af gavegivere. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

 

Hvordan opbevares persondata?

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Ved brud på persondatasikkerheden informerer vi Datatilsynet. Vi igangsætter en undersøgelse for at udrede bruddets omfang, vi informerer de involverede og retter op på sikkerheden.

 

Hvem har adgang til persondata?

• Ansatte på Citykirkens kontor inklusiv præsteteamet har adgang til persondata i forhold til kirkens daglige drift.

• Ledere og medlemmer af arbejdsgrene i Citykirken har adgang til kontaktoplysninger såsom navn, telefon, e-mail og adresse til brug for koordinering af frivilligt arbejde.

• Seniorgruppens ledere har adgang til persondata i forhold til fx fødselsdage og vielsesdage til brug for fejring internt.

• Offentlige organer, samt revisor og advokat modtager persondata i det omfang, det er påkrævet for at overholde retlige forpligtelser.

• Med undtagelse af ovenstående videregiver Citykirken Aarhus ikke persondata til tredjemand uden skriftligt samtykke.

 

Hvor længe opbevares persondata?

• Vi opbevarer persondata så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

• For at overholde gældende lovgivning opbevares persondata, der indgår i Citykirken Aarhus’ bogføring og forpligtigelser overfor SKAT dog i 5 år.

• Data der relaterer sig til interessetilkendegivelse i forhold til kirkens aktiviteter og arrangementer opbevares i 2 år.

• Data der relaterer sig til medlemsforhold til kirken opbevares i 3 år efter udmeldelse.

• Oplysninger som anses for værende en del af kirkens civilregistrering, herunder fødselsdage, vielser, dåb og begravelser slettes kun efter anmodning.

 

Dine rettigheder:

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at begrænse eller ændre brugen af dine data, samt du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med de begrænsninger, der lovpligtigt måtte være og er beskrevet i dette dokument.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K, tlf. 33193200, e-mail:dt@datatilsynet.dk.

 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer cookies på ckirken.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

 

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre privatlivspolitikken, hvis dette måtte blive nødvendigt, dog altid i overensstemmelse med persondataloven. Ved ændringer vil opdateringen fremgå på hjemmesiden og der udsendes en e-mail til alle der berøres af ændringerne.